CURA VIDA

30 december, 2021

CURA VIDA- Det läkande livet

 
Tiden är inne för oss att börja förstå vår nyfikenhet och gå denna mänskliga egenskap mer på djupet. Att aktivt använda den på ett sätt där
den kan bli en tillgång för oss.

Som ett motgift till depression och ångest samt som gödsel för kreativitet och innovation.

latin betyder Cura Vida det läkande livet, menat att sättet vi väljer att leva vårt liv kan vara läkande och uppbyggande. Eller destruktivt och nedbrytande. Idén härstammar från Romartiden där man gav vissa personer i uppgift att vårda vissa uppgifter samt som ett imperativ för senatorerna att hålla gnistan uppe för att reflektera och diskutera som ett sätt att inte hamna i klorna av vana och inbundenhet. Så med inspiration från romarna kan vi bli våra egna kuratorer av nyfikenhet.

Platon menade att världen som vi ser den är en yta som skyler livets sanna essens vilket är den mer mångfacetterade verkligheten. Han hävdar attdenna essentiella verklighet är redan perfekt då den verkar i en harmonisk balans. Denna teori kallas för ”Hidden Nature”, den gömda naturen, där naturen och dess lagar är gudomlig och genom att undersöka dess samband kommer vi närmare vår egen natur och lär oss att förstå oss själva –  bortom vanemönster som skapas av att vi bara agerar i tro på vad som visar sig på ytan. Platon, och sedan även Aristoteles menade att för att komma till insikt och förståelse kan vi börja leka med symboler. Undersöka alla olika symboler och tecken. Uppmärksamma hur de uppstår. Ur vilka strömningar de uppkommer. Vilken roll de ges och vilka sammanhang de kan ge upphov till. Vad som styr lärande är nyfikenhet, att försöka fylla i glappen av vår förståelse.

En av våra främsta filosofer och författare genom tiderna, Jean-Jaques Rousseau, skrev 1762 romanen Emile eller om uppfostran. Här beskrivs lek som ett exempel för att inhämta lärdomar från livet, hur vi kan skapa meningsfulla relationer med andra människor samt viktigt för att kunna utveckla vår fysiska förmåga och hjärnkraft. Rousseau utmanade den rådande synen på barnuppfostran och utbildning, där barn sågs som små ofärdiga vuxna som skulle formas till vuxna så fort som möjligt.

I Émile ses barndomen istället som ett oskyldigt naturtillstånd där fri lek snarare gav upphov att lära av naturen och fritt kunna utveckla sitt individuella tänkande. Rousseau önskade således att varje människa skulle få möjligheten att bilda sig sin egen uppfattning utan att formas till tyckande.

Det för mina tankar till dagens samhälle där våra åsikter formas alltmer av algoritmer och media än av våra egna inre reflektioner och studier av.

UR INGET FÖDS ALLT

Alfred Nobel var övertygad om att mänskligheten drog mer nytta än ont av nya upptäckter. Att det är nödvändigt att vända på saker flera gånger innan en idé uppstår, som sedan gör en teori värd att testas. Nobel menade att om du ska nå banbrytande upptäckter krävs misslyckanden, dötid och fruktlösa idéer. Att få ett Nobelpris skulle enligt honom vara ett firande av allt slit som ligger bakom en upptäckt likväl för hur den gynnar all mänsklighet. Det får mig att tänka på en indisk filosofisk text, Kulanarva Tantra, där det står ”Ur inget föds allt”. Ur ovisshet föds undran.

 

Ja undran ger upphov till frågor. Frågor skapar utforskande. Utforskande kan leda till teser. Teser som testas. Som kan bli en hypotes. Som kan ge svar.
………………………………………………….
Nyfiken på mer om nyfikenhet?
Bok:
NYFIKEN
Artiklar:
Därför mår vi bra av nyfikenhet